Зудын дараа

Зудын дараа ямар арга хэмжээ авах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу

Зудын өмнө юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй үзэх

Зудын үед юу хийх хэрэгтэй вэ?

Дэлгэрэнгүй үзэх

Гамшгийн бэлэн байдлийн үед хүн нэг бүрийн үүргэвчинд байвал зохих зүйлсийн жагсаалт